facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Дипломиране

Дипломирането  на студентите, обучаващи се в магистърските програми на Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит. Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с държавен изпит.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до директора на програмния съвет към департамента. При дипломиране с дипломна теза към заявлението за дипломиране са добавя приложение в което се представят изследователската теза, съдържанието на разработката и списък на литературни източници, които ще бъдат използвани в хода на работата.

Защитата на дипломните тези и държавния изпит се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и определяни със заповед на декана на съответния факултет.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

 

Наредба за учебния процес в НБУ